Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.listy-profily.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.listy-profily.eu, Petr Peroutka, se sídlem Palackého náměstí 84/8, 621 00 Brno , podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného u Magistrátu města Brna, IČ:60724421(plátce DPH). Korespondenční adresa obchodu: listy-profily.eu, Palackého nám. 84/8, 621 00 Brno. Provoz (přerušení provozu) tohoto internetového obchodu se řídí aktuálním statutem platnosti živnostenského oprávnění provozovatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Spotřebitelem není osoba, která při uzavření objednávky jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zprostředkovaně na účet podnikatele.

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.listy-profily.eu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.listy-profily.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

V případě nákupu přes e-shop je třeba se před objednáním zboží zaregistrovat vyplněním registračního formuláře. Objednávka se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) s příslušnými údaji (druh, množství a cena objednaného zboží).
Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními a platebními podmínkami. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Objednávka potvrzená prodávajícím je závazná. Odstoupení od potvrzené objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku z uzavřené kupní smlouvy a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží za původní cenu, provoz internetového obchodu je pozastaven atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu, ve lhůtě 14 dní, kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu. Není-li objednávka prodávajícím potvrzena do 72 hodin od jejího přijetí, je považována za neplatnou (provoz internetového obchodu přerušen).

4. Cena zboží

Uvedené ceny jsou koncové, včetně platné sazby DPH, je-li provozovatel obchodu plátcem daně z přidané hodnoty. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek, je tento poplatek obsažen v uvedené ceně.

5. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit těmito způsoby: 1) Dobírkou. 2) Bankovním převodem. Faktura - daňový doklad je vystaven elektronicky v den zaúčtování (připsání) platby na bankovní účet prodávajícího a je zaslán mailem kupujícímu.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné: 1) U platby bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. 2) U dobírky dnem dodání zboží.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

6. Dodací podmínky

Expedice zboží probíhá zpravidla do 1 – 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Ve zcela výjimečných případech krátkodobé nedostupnosti zboží může být doba expedice prodloužena až na 30 kalendářních dnů. V případě delší lhůty bude od kupujícího vyžádán souhlas. Nebude-li kupující s prodloužením dodací lhůty souhlasit, vrátí prodávající ve lhůtě 14 dní na účet kupujícího uhrazenou kupní cenu v plné výši, případně zruší rezervaci na účtu kupujícího, která vznikla realizací platby platební kartou.

Objednávka může být prodávajícím expedována po částech, dle aktuální skladové dostupnosti jednotlivých položek. Všechny dodatečné zásilky nad rámec sjednaného poštovného jsou hrazeny na náklady prodávajícího. Tímto způsobem bude zboží kompletně dodáno nejpozději ve lhůtě 21 dní od převzetí první zásilky kupujícím.  

7. Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravce doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není sice povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

V případě objednávky zboží na dobírku vzniká kupujícímu povinnost uhradit sjednanou cenu. Zrušení objednávky po expedici či nepřevzetí zásilky kupujícím a její vrácení přepravcem prodávajícímu bude považováno za prodlení kupujícího s převzetím a zboží bude uloženo na náklad kupujícího v sídle prodávajícího. V případě nepřevzetí zboží ani v náhradním termínu bude kupní smlouva zrušena a na kupujícím požadováno uhrazení nákladů spojených s odesláním zásilky a jejím následným uskladněním, včetně nákladů administrativních. Pohledávka může být předána k inkasu externí firmě.

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží objednaného na dobírku považuje převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, ke kterému dle tohoto ujednání dochází dnem připsání dobírkové částky na účet prodávajícího.

8. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že zboží je prodáváno jako použité (repasované), je nutno zohlednit jeho stav v přímé úměře k jeho stáří.

9. Záruční podmínky a reklamační řád

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. V případě použitého zboží je záruční doba 6 měsíců.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Prodávající za žádných okolností nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užitím zboží nebo z důvodu nedostatečné vnější kontroly zboží a jeho provozu bez dozoru.


Není-li u zboží přiložen návod k použití, předpokládá se, že pravidla k užívání jsou z povahy výrobku obecně známá. Má-li kupující o správnosti použití výrobku pochybnosti, není - s ohledem na možná rizika - oprávněn toto zboží uvádět do provozu. Prodávající zajistí odpovídající písemný návod na žádost zákazníka.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Uplatnění reklamace probíhá zasláním zboží v odpovídající záruční lhůtě na korespondenční adresu prodávajícího (listy-profily.eu, Palackého nám. 84/8, 62100 Brno) spolu s písemným vyjádřením kupujícího, obsahujícím popis závady, číslo objednávky (popř. kupní doklad) a kontaktní adresu.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Jsou-li odpovídající informace obsahem písemné komunikace mezi prodávajícím a stranou uplatňující reklamaci, slouží tato zároveň jako potvrzení. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji prodávající nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa etc.) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně (e-mailem nebo poštou) vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

11. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

Odstoupení od kupní smlouvy prodávající doporučuje provést níže uvedeným způsobem:

Odeslat prodávajícímu na kontaktní info@firmaperoutka.cz oznámení s následujícím textem: „Odstupuji jednostranně od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXXX a požaduji vrácení odpovídající částky na účet číslo: ………………" Datum a podpis.

Zboží kupující zašle na korespondenční adresu prodávajícího (listy-profily.eu, Palackého nám. 84/8, 62100 Brno) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.)
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které jsou nutné k uvedení věci do původního stavu.
Zboží zaslané zpět dobírkou nebude převzato. Zboží se vrací včetně původního obalu, je-li to možné.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a účinné od 6. 2. 2017 a ruší předchozí znění.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.